ZSTwJasle

Odwiedź nasz kanał YouTube »

Kierunki kształcenia
blank.gif

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 do następujących szkół:

     TECHNIKUM NR 1 

      Technik informatyk z rozszerzeniem: e-sport i tworzenie gier komputerowych

Technik informatyk to nowoczesny i ciekawy zawód dla pełnych pomysłowości i dynamicznych osób. Umożliwia zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki. To zawód poszukiwany zarówno na polskim jak i światowym rynku pracy, dający możliwość prowadzenia własnej działalności w dziedzinie informatyki, zatrudnienia w firmach informatycznych lub wszędzie tam gdzie jest infrastruktura IT. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, co daje im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Informacja dodatkowe: Na kierunku technik informatyk realizowane jest rozszerzenie „E-sport i tworzenie gier komputerowych”. Głównym celem tego programu innowacyjnego jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania tworzeniem gier komputerowych (programowaniem, grafiką), konfiguracją sprzętu gamingowego oraz przygotowaniem młodzieży do udziału w zawodach e-sportowych. Rozszerzenie ma na celu nie tylko zwiększenie typowej wiedzy IT, lecz także kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów natury informatycznej w praktyce.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu),
 • instytucjach publicznych jako specjalista ds. IT,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
 • firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
 • firmach tworzących oprogramowanie,
 • wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym (dla zawodu technik informatyk) z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zajęcia dla zawodu technik informatyk prowadzone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Wykaz specjalistycznych pracowni informatycznych:

 • Pracownia urządzeń techniki komputerowej – główne przeznaczenie: konfiguracja, dobór i montaż podzespołów komputerowych; diagnostyka problemów sprzętowych oraz programowych; konserwacja urządzeń; wykonywanie zadań serwisowych; przygotowanie do pracy i konfiguracja urządzeń peryferyjnych; wycena i kosztorysowanie systemów komputerowych.
 • Pracownia systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: instalacja, administracja i konfiguracja systemów operacyjnych (MS Windows, Linux); utrzymywanie w optymalnej wydajności oraz zabezpieczanie systemów operacyjnych.
 • Pracownia sieciowych systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: konfigurowanie i administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (Linux, MS Windows Server), projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami oraz konfigurowanie urządzeń sieciowych.
 • Pracownia aplikacji internetowych – główne przeznaczenie: projektowanie stron www w językach HTML/CSS, JavaScript, oraz w języku PHP z obsługą MySQL; tworzenie i administracja bazami danych; programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych; projektowanie grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacji, tworzenie i obróbka dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych.

 

      Technik elektryk

Technik elektryk to zawód w obszarze elektryczno-elektronicznym. Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową. Miejsce pracy technika elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe. Wyzwania te dają możliwość samorealizacji oraz zapewnią dużą satysfakcję z wykonywanej pracy. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • stosowania i dobierania, jak również instalowania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);
 • instalowania elementów i instalacji inteligentnego domu;
 • uruchamiania prostych układów sterowania PLC.

Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach energetyki zawodowej;
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • pionach głównego energetyka;
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego;
 • budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych;
 • biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu;
 • specjalistycznych placówkach handlowych;
 • warsztatach naprawczych sprzętu AGD.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych;
 • pracownia KNX;
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego (naprawa AGD; naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż, konserwacja i pomiary instalacji elektrycznych).

 

      Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą, diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku technik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkolenie uczniów na kierunku technik pojazdów samochodowych wymaga aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, projektów, łączenia teorii z praktyką, korzystania z innych niż podręcznikowe źródła informacji oraz uwzględnienie techniki komputerowej.

Szkoła wyposażona jest m.in. w pracownie pojazdów samochodowych, pracownie elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej oraz pracownie komputerowe. Pracownie te wyposażone są w zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przyrządy diagnostyczne, modele i przekroje podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych, zestawy ćwiczeń, czasopisma branżowe, poradniki zawodowe, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotyczące podstawowych wiadomości o budowie i naprawie pojazdów samochodowych.

 

      Technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle maszynowym a także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Informacja dodatkowe: Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, nasza szkoła prowadzi kształcenie technika mechanika na podbudowie kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek skrawających”. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w zakładach wykorzystujących obrabiarki (w tym numeryczne) lub innych o profilu mechanicznym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji.

W trakcie nauki, uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach prowadzonych w szkole i poza szkołą finansowanych z Funduszy Europejskich jak np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs spawalniczy, kurs projektowania i wytwarzania w systemie CAD/CAM. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają szansę zatrudnienia absolwenta.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem części metodą obróbki skrawaniem,
 • warsztatach naprawczych i remontowych maszyn i urządzeń,
 • firmach instalujących i uruchamiających maszyny i urządzenia,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia dla zawodu technik mechanik organizowane są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

 • pracownia techniczna – wyposażona jest w narzędzia i urządzenia do pomiaru długości, kąta, wytrzymałości, twardości, tłoczności i udarności.
 • pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – wyposażona jest w szkoleniowe obrabiarki CNC, symulatory do nauki programowania obrabiarek CNC.
 • pracownia CAD/CAM – wyposażona jest w komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do projektowania części maszyn, oprogramowaniem do tworzenia programów na obrabiarki CNC oraz oprogramowaniem do nauki obsługi pulpitu obrabiarki CNC.

Ponadto, część zajęć prowadzona jest w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada wszystkie niezbędne pracownie pomocne w kształceniu w tym zawodzie.

 

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

      Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych zwany również elektrykiem samochodowym - zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • lokalizacji i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego, lokalizacji i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych (możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B).

Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe
 • specjalistycznych placówkach handlowych
 • zakładach, w których są produkowane części samochodowe
 • placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne stanowiska laboratoryjne, na których prowadzone są zajęcia dla elektromechaników samochodowych:

 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System zasilania silnika ZI”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System sterowania elektronicznego Diesla EDC
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „Systemy regulacji siły hamowania ABS/ASR”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System bezpieczeństwa biernego SRS”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System klimatyzacji w samochodzie”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „Magistrale CAN, FLEX, LIN w samochodzie”
 • Zestaw dydaktyczny „Czujniki systemów elektronicznych pojazdów”
 • Stanowisko falownikowe do badania alternatorów 12 V
 • Stanowisko laboratoryjne „Podstawy elektrotechniki i elektroniki w samochodzie”
 • Stanowisko laboratoryjne „Układy zapłonowe pojazdu”
 • Stanowisko laboratoryjne "Oświetlenie pojazdu samochodowego"
 • Stanowisko laboratoryjne "Sensoryka systemów pojazdowych"
 • Stanowisko laboratoryjne „Aktoryka systemów pojazdowych"
 • Tester regulatorów napięcia alternatora.

 

      Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą, diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku mechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkolenie uczniów na kierunku mechanik pojazdów samochodowych wymaga aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, projektów, łączenia teorii z praktyką, korzystania z innych niż podręcznikowe źródła informacji oraz uwzględnienie techniki komputerowej.

Szkoła wyposażona jest m.in. w pracownie pojazdów samochodowych, pracownie elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej oraz pracownie komputerowe. Pracownie te są wyposażone w zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przyrządy diagnostyczne, modele i przekroje podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, poradniki zawodowe, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotyczące podstawowych wiadomości o budowie i naprawie pojazdów samochodowych.

 

Szkoła zapewnia odbywanie zajęć praktycznych w CKP w Jaśle.
Uczniowie ZSZ mogą również odbywać zajęcia praktyczne w zakładach pracy (umowę z zakładem pracy zawiera bezpośrednio rodzic lub opiekun prawny).

Szczegółowe kryteria i ich punktacja oraz termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle - www.zstjaslo.pl po ukazaniu się Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

Zobacz: Wymagane dokumenty 

Ulotka informacyjna

Strona 1 Strona 2

Dowiedz się więcej o ZST (prezentacja)

     BAZA SZKOŁY

 • piętnaście sal lekcyjnych,
 • sala gimnastyczna,
 • boiska do piłki ręcznej,
 • boisko do piłki koszykowej,
 • boiska do piłki siatkowej,
 • siłownia,
 • dwie pracownie elektryczne i elektroniczne,
 • pracownia mechaniczna,
 • cztery pracownie komputerowe,
 • pracownia komputerowego projektowania,
 • kawiarenka internetowa dla uczniów,
 • HotSpot dostępny dla uczniów,
 • sklepik szkolny,
 • biblioteka z czytelnią,
 • radiowęzeł szkolny.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w zakładach pracy.
Szkoła zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS i PKP w Jaśle.

blank.gif
Dane adresowe
blank.gif
Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września
38-200 Jasło,
ul. Staszica 30

tel. 13-446-37-00
fax: 13-446-33-30

web: www.zstjaslo.pl
e-mail: zst@zstjaslo.pl
blank.gif
Informacje
blank.gif blank.gif
Nasze WWW
blank.gif blank.gif
Egzaminy
blank.gif blank.gif
Panel Ucznia
blank.gif blank.gif
Informacje
blank.gif
blank.gif
Dziennik elektroniczny
blank.gif


Pierwsze logowanie
Zobacz film
blank.gif
Zobacz naszą szkołę
blank.gif


Spacer po szkole
blank.gif
Microsoft Imagine Premium
blank.gif blank.gif
Reforma edukacji
blank.gif blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif


Wygenerowano w sekund: 0.00 4,407,500 unikalne wizyty Theme ZSTechnicznych by TeamOvens
.